Mens Tennis Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
97,730 Posts
Discussion Starter · #1 ·
I wrote my first poem at the age of 14. Was cleaning stuff and found it. My Polish teacher asked me to write something for highschools' poetry contest in the town, so I sent out three. First two were crap/childish but that one was actually good, and at this moment I am surprised it is so good. Mind it was written at times internet was far from being spreaded in Poland, but I already got involved into a v-relationship with a guy who was 21. We met on IRC, on channel #radiohead.
I was thinking posting this poem translated, but it will lose rythm and rhymes. So off we go in Polish (it took me 10 minutes to write it :lol: ).

'list do mahaviry'

czym jest moje życie bez ciebie
ono nie istnieje
a moje życie z tobą
jest Komputerem
mój wzrok wysyła ci Wirtualne nadzieje
który świat jest prawdziwy, który wymyślony-
wyjaw tajemnicę
człowiek zawsze samotny, zewsząd osaczony-
wskaż różnicę
dla kobiet podarki, pocałunki, ton głosu liryczny
dla mnie Foldery, Pliki, List Elektroniczny...
kobieta adoruje ciało kochanka
nazywa najpiękniej jak tylko potrafi
zaś ja odziana w światło poranka
adoruję Piksele twej fotografii
Trojany, Wirusy -
wszystko przeciw nam
w prezencie dostaję tylko pamięć RAM
Multimedialna podróż Kablami Modemu
przecież tak naprawdę nie chcę cię spotkać
mniejsza, że pochodzisz właśnie z Rotterdamu
zbudowałam przez Internet dla siebie więzienie
do Monitora płaczę lub się śmieję
i kocham...
swe o tobie
Wyobrażenie.

OK, I will try to give a general thought and yeah, it was meant to be sarcastic (however such remarks shouldn't be done for poetry, but people sometimes treat me too seriously):

"letter to mahavira"

what is my life without you
it doesnt exist
and my life with you
is a Computer
my eyes are sending you Virtual hopes
which world is real, which artificial-
tell the secret
human being always alone, always surrounded-
show the difference
for women - gifts, kisses, lyrical tembre of voice
for me - Files, Folders, E-mails
woman adores her lover's body
calls as nice as she can
me dressed in a morning light
adore Pixels of your Photographies
Trojans, Viruses - all against us
as a gift i get only RAM memory
Multimedia wander through a Modem Cable
though i don't want to meet you at all
doesn't matter you come from rotterdam
through internet i have built a jail for myself
i cry or laugh to the screen
and love my Imagination of you
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top