> Pim Pim News and Articles < - Page 34 - MensTennisForums.com
Reply
 
LinkBack Thread Tools
post #496 of 590 (permalink) Old 12-10-2006, 02:44 AM
Registered User
 
Join Date: Dec 2004
Posts: 192
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Quote:
Originally Posted by kada starpiba View Post
Someone on livescore hunter said he won aginst Korlev too
Thank you!
nano is offline  
Sponsored Links
Advertisement
 
post #497 of 590 (permalink) Old 07-30-2007, 10:15 AM
Sitzen ist fürn Arsch
 
Björki's Avatar
 
Join Date: Apr 2004
Posts: 50,311
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

any volunter to tell us whta the article says? :=

"Pim-Pims" jättekliv

Nyblivne falubon om operationerna, karriären och kärleken till Jenny KallurHemmaplan. Världsstjärnan i tennis, Joachim Pim-Pim Johansson, har kommit till Falun för att stanna. Det var kärleken till häcklöperskan Jenny Kallur som lockade honom från Monaco till Dalarna. Foto: Mikael Forslund

MIN SOMMAR

Han är skadefri. Han tränar hårdare än på länge. Han mår bra. Ett litet steg för tennisvärlden. Men ett jättekliv för Joachim "Pim-Pim" Johansson.
- Nu kan jag jobba igen, säger den nyblivne falubon.

Det är lätt att se upp till honom, inte bara för att han är 198 centimeter lång.

För det första: Han är ödmjuk, gillar att snacka över en latte och ler, som det verkar, hela tiden. Helt enkelt en skön typ, den där sorten som kan dominera en grillkväll med nya polare utan att för en sekund ta över.

- Jag är nog social, säger han själv.

För det andra: Han är, trots skadorna och motgångarna, fortfarande en av Sveriges bästa spelare.

- Jag har aldrig på allvar funderat på att lägga av. Tennisen är ju så rolig, dessutom mitt arbete, säger han.

För två år sedan var "Pim-Pim" Johansson nia i världen. Men han fick problem med högeraxeln, opererades i juli samma år, dessutom opererades också armbågen, och han gjorde en misslyckad comeback i februari förra året.

Men det hindrade honom inte från att överraskande besegra världstvåan Rafael Nadal i Stockholm Open i oktober.

Allt stämde: den superhårda serven, returerna, spelet över huvud taget.

- Just då kändes det som att jag kunde slå alla.

I februari i år opererade han sin krånglande axel igen.

Din sista operation?

- Det hoppas jag, verkligen. Jag har inga problem med axeln, men den är stel ibland, så klart. De senaste två månaderna har jag kunnat springa för fullt på alla bollar. men självklart, att komma upp till 100 procent i styrka tar ett tag, jag blir fortfarande trött, säger han.

Med undantag för en del matcher, som skrällen i Stockholm Open, har han varit borta från rampljuset i två år.

I stället har han hållit till i .

- . en tortyrkammare, säger han med ett skratt.

- Jag har stått och stretchat i något hörn, ibland uppemot tre timmar åt gången, för att få tillbaka rörligheten. Det har varit jobbigt, men jag har gjort det för att komma tillbaka.

Han slog igenom när svensk tennis behövde en stjärna som mest. För sju år sedan blev han proffs fullt ut. Fyra år senare, i Memphis, kom den första av hans tre ATP-segrar i singel.

- Då var jag nervös, det händer väldigt sällan. Jag kan fokusera, är nog en vinnarskalle. Om jag inte var det hade jag säkert lagt av, säger "Pim-Pim", som nu - med tränaren Johan Landsberg vid sin sida - tränar hårt, känner begränsningarna, men hela tiden stegrar tempot.

Du är anmäld till US Open i slutet av augusti, spelar du?

- Nej, det är för tidigt. Jag anmälde mig i tid för att vara på den säkra sidan - om formen skulle kännas rätt.

När gör du tävlingscomeback?

- Förmodligen i Stockholm Open i oktober. Jag kommer nog att anmäla mig till flera tävlingar före det och spelar kanske någon, det beror på hur jag känner mig. Men jag vill jobba så snart som möjligt.

Jobbet, det är så "Pim-Pim", den tidigare Davis Cup-spelaren, just nu rankad 157:a, kallar tennisen. Det är vad han verkligen kan.

- Men sporten är självklart också min passion. Den är med mig i tankarna dygnet runt.

Det har den varit sedan femårsåldern. Efter nionde klass har den varit hans yrke.

- Gymnasiet gick jag aldrig. Att plugga skulle vara en ny utmaning, säger "Pim-Pim", som själv ser sig som tennistränare efter karriären, möjligen i Falun.

Dit kom han i början av året tack vare kärleken till häckstjärnan Jenny Kallur.

Hur träffades ni?

- Det brukar jag faktiskt inte prata om, säger han.

Okej, men ni är båda elitidrottare, reser mycket, har konstiga tider, allt det där - hur fixar man att hålla ihop förhållandet?

- Vi är båda idrottare, vi vet vad som krävs. Det är nog så enkelt, tror jag. Och så trivs vi väldigt bra tillsammans också.

Vi sitter på ett kafé invid Faluån. Plötsligt skäller en hund - stor, lurvig, svart sak - intensivt. Det är den enda uppmärksamheten världsstjärnan får av de andra gästerna.

Jenny Kallur, Susanna Kallur eller "Pim-Pim" Johansson, vem är mest känd i Dalarna?

- De kommer alltid vara störst här, säger "Pim-Pim".

- Men det är väl dags att peta ned dem ett snäpp. Fast först måste jag nog börja tävla igen, haha .

Carl-Johan Bergman
Publicerad: 2007-07-30 05:00
Björki is offline  
post #498 of 590 (permalink) Old 07-30-2007, 03:26 PM
Registered User
 
missalyce's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 259
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

if i succeed in reading the right translation, he says he'll come back in stockholm because he wants to play some matches and us open is too early..

translation by systran...

Quote:
any volunter to tell us whta the article says? : =

“Pim-Pims” giant strides

New falubon about the operations, the career and the eroticism to Jenny KallurHome ground. Världsstjärnan in tennis, Joachim  Pim-Pim  Johansson, has come to Falun in order to stay. The each eroticism to häcklöperskan Jenny Kallur as tempted him from Monaco to the valleys. Photo: Mikael Forslund

MY SUMMER

He is damage free. He accustoms harder than for a long time. He feels good. A small ascended for the tennis world. But a giant stride Joachim “Pim-Pim” Johansson.
- now can I work again, says the new falubon.

The is easy to see up to him, not only in order to he is 198 centimetres long.

For the first: He is humble, likes to chatter over a lazy tea and smiles, that the seems, all the time. Entire simpley a comfortable type, that type that can dominate a grilling evening with new pals without that for a second to take over.

- I am probably social, says you.

Secondly: He is, despite the damages and the misfortunes, still an off Sweden's goodest players.

- I has never seriously speculated on leaveoffing. The tennis is of course so funny, moreover my work, says he.

For two years since was “Pim-Pim” Johansson nia in the world. But he got problems with the right arbor, was operated in July same year, moreover was operated also the elbow, and he done a miss successful comeback in February the previous year.

But the not prevented him from that amazing defeat världstvåan Rafael Nadal in Stockholm Open in October.

All agreed: the boozing era the hard service, the returns, the playing over the central while.

- precisely then felt the as that I could to hit all.

In February this year operated he your malfunctioning arbor again.

Your last operation?

- the hopes I, actually. I have no problems with the arbor, but the is formal sometimes, sows clear. Two the last months have I can to run at full speed on all balls. but self-evident, to come up to 100 percents in strength takes a while, I become still tired, says he.

With exceptions for a part games, as skrällen in Stockholm Open, has he been out from the ramp light in two years.

Instead he has amused to.

-. a torture chamber, says he with a laughter.

- I have to stood and stretchat in some corner, sometimes uppemot three hours to past, in order to few back the mobility. The has been bothersome, but I have done the in order to come back.

He hit through when Swedish tennis a needed star that most. For seven years since became he pro in full. Fires years latter, in Memphis, comes the first of his three ATP-segrar in single.

- then was I nervous, the hand huge seldom. I can focus, is enough a vinnarskalle. About I not each the had I without doubt to placed of, says “Pim-Pim”, as now - with accustoming verge Johan Landsberg at your side - accustoms hårt, knows the restrictions, but all the time increases the rate.

You are reported to US Open at the end of August, plays you?

- no, the is for early. I reported myself in time in order to last on the safe side - if the mould willed feel fairly.

När does you competition co reverse?

- probably in Stockholm Open in October. I come enough to report myself to several competitions before the and plays perhaps some, the depends on how I know myself. But I want to work as soon as possible.

The job, the is so “Pim-Pim”, the previous Davis Cup-spelaren, presently rankad 157: a, calls the tennis. The is what he actually can.

- but the sport is self-evident also my passion. The is with me in the thoughts the day and night around.

The has the been since the five oar age. After ninth class has the been his trade.

- the upper secondary school went I never. To study hard willed last a new challenge, says “Pim-Pim”, as alone sees itself that tennistränare after the career, possibly in Falun.

There, he came at the start of the year due to the eroticism to the hedge star Jenny Kallur.

How met you?

- the farms I actually not to speak about, says he.

OK, but you are both elitidrottare, travels a lot of, has awkward times, all that - how fixes one to hold together the relation?

- we are both idrottare, we know what as is required. The is enough so simple, believes I. And so enjoys we very good together also.

We sit on a café beside Faluån. Sudden scolds a dog - big, lurvig, black thing - intensive. The is the only attention the world star sheep of the other guests.

Jenny Kallur, Susanna Kallur or “Pim-Pim” Johansson, who is most well-known in the valleys?

- the comes always to last bigest here, says “Pim-Pim”.

- but the is well day's to poke down them a snäpp. Permanent first must I enough begin to tävla again, having has.

Carl-Johan Bergman
Published: 2007-07-30 05:00
missalyce is offline  
 
post #499 of 590 (permalink) Old 07-31-2007, 02:52 AM
Registered User
 
thiaela's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Location: Brisbane
Posts: 5,562
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Thank u

LUCHO HASTA QUEMAR EL ULTIMO CARTUCHO
thiaela is offline  
post #500 of 590 (permalink) Old 07-31-2007, 02:55 AM
Registered User
 
thiaela's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Location: Brisbane
Posts: 5,562
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

so I hope see him in stockholm

LUCHO HASTA QUEMAR EL ULTIMO CARTUCHO
thiaela is offline  
post #501 of 590 (permalink) Old 08-07-2007, 10:46 AM
on clouds...
 
Sommarsverige's Avatar
 
Join Date: Aug 2003
Location: Valencia forever !
Posts: 13,407
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

I so hope Pim Pim can start playing again in Stockholm

And I really hope that this has been the last injury for him until the end of his career....!

Tommy Robredo David Ferrer Pere Riba Fernando Verdasco

Pico Monaco ~ Edu Schwank ~ Stan Wawrinka ~ Dani Gimeno ~ David Marrero ~ Marc Lopez ~ Marco Chiudinelli ~ Marcel Granollers

I miss you on tour, Nors, Bjösse, Simon & Pim Pim
Sommarsverige is offline  
post #502 of 590 (permalink) Old 08-07-2007, 03:54 PM
Registered User
 
sharapower's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Everywhere
Age: 27
Posts: 176
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Thanks a lot !! Great news !
And amazing picture

Berdych.Verdasco.Djokovic.
sharapower is offline  
post #503 of 590 (permalink) Old 08-08-2007, 02:39 PM
Registered User
 
Join Date: Sep 2004
Age: 38
Posts: 4,238
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Quote:
Originally Posted by Sommarsverige View Post
I so hope Pim Pim can start playing again in Stockholm

And I really hope that this has been the last injury for him until the end of his career....!
I fear, his career will not last very long anymore. Look at Vinciguerra, if you once have problems with your body, you will ever have problems.
It is sad, but i think, i am right.
I hope i am wrong!

Allways Good luck to:

Joachim Johansson * Andreas Vinciguerra* Jonas Björkman* ToJo* Robin Söderling* Oliver Rochus* Christope Rochus* Jarkko Nieminen* Fernando Gonzalez* Feliciano Lopez*Igor Andreev*Catalin Gard*Kristof Vliegen*Kristian Pless*Kenneth Carlsen*Juan Ignacio Chela*Steve Darcis*Kevin Anderson*Henri Kontinen*Henri Laaksonen*Daniel Berta*Rik de Voest*Niels Desein*Fernando Verdasco*Arthur de Greef*'David Goffin*Yannik Reuter*Erling Tveit*Devin Britton*Micke Kontinen*Christian Lindell*Erling Tveit*Robbye Poole*Henri Laaksonen*
Chris-swede is offline  
post #504 of 590 (permalink) Old 08-08-2007, 06:35 PM
on clouds...
 
Sommarsverige's Avatar
 
Join Date: Aug 2003
Location: Valencia forever !
Posts: 13,407
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Quote:
Originally Posted by Chris-swede View Post
I fear, his career will not last very long anymore. Look at Vinciguerra, if you once have problems with your body, you will ever have problems.
It is sad, but i think, i am right.
I hope i am wrong!
Honestly I also fear you could be right, but I also hope, of course, Pim Pim can play many more years
It is so unfair, always my favourite players have so much injury problems, like Magnus and now also Pim Pim

Tommy Robredo David Ferrer Pere Riba Fernando Verdasco

Pico Monaco ~ Edu Schwank ~ Stan Wawrinka ~ Dani Gimeno ~ David Marrero ~ Marc Lopez ~ Marco Chiudinelli ~ Marcel Granollers

I miss you on tour, Nors, Bjösse, Simon & Pim Pim
Sommarsverige is offline  
post #505 of 590 (permalink) Old 08-14-2007, 07:36 PM
Registered User
 
Join Date: Sep 2004
Age: 38
Posts: 4,238
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Quote:
Originally Posted by Sommarsverige View Post
Honestly I also fear you could be right, but I also hope, of course, Pim Pim can play many more years
It is so unfair, always my favourite players have so much injury problems, like Magnus and now also Pim Pim
Magnus Norman was such a great player, so great fighting, so great claycourter!!! I wish i can turn back the time to this years, when he was so great!!! The final vs Kuerten was a highlight, even that he lost. He was such a big competitor!

Allways Good luck to:

Joachim Johansson * Andreas Vinciguerra* Jonas Björkman* ToJo* Robin Söderling* Oliver Rochus* Christope Rochus* Jarkko Nieminen* Fernando Gonzalez* Feliciano Lopez*Igor Andreev*Catalin Gard*Kristof Vliegen*Kristian Pless*Kenneth Carlsen*Juan Ignacio Chela*Steve Darcis*Kevin Anderson*Henri Kontinen*Henri Laaksonen*Daniel Berta*Rik de Voest*Niels Desein*Fernando Verdasco*Arthur de Greef*'David Goffin*Yannik Reuter*Erling Tveit*Devin Britton*Micke Kontinen*Christian Lindell*Erling Tveit*Robbye Poole*Henri Laaksonen*
Chris-swede is offline  
post #506 of 590 (permalink) Old 08-14-2007, 08:04 PM
on clouds...
 
Sommarsverige's Avatar
 
Join Date: Aug 2003
Location: Valencia forever !
Posts: 13,407
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Quote:
Originally Posted by Chris-swede View Post
Magnus Norman was such a great player, so great fighting, so great claycourter!!! I wish i can turn back the time to this years, when he was so great!!! The final vs Kuerten was a highlight, even that he lost. He was such a big competitor!
Yeah, I also still miss him so much With Magnus finishing his career also the success of the Swedish guys on clay stopped

Btw, Pim Pim has now officially pulled out of the US Open. There was a small article in a Swedish paper only saying that it was too early for him and he will come back in autumn. I guess and hope, he will come back, like he said earlier, at the Stockholm Open

Tommy Robredo David Ferrer Pere Riba Fernando Verdasco

Pico Monaco ~ Edu Schwank ~ Stan Wawrinka ~ Dani Gimeno ~ David Marrero ~ Marc Lopez ~ Marco Chiudinelli ~ Marcel Granollers

I miss you on tour, Nors, Bjösse, Simon & Pim Pim
Sommarsverige is offline  
post #507 of 590 (permalink) Old 08-15-2007, 07:29 AM
Registered User
 
Join Date: Nov 2005
Age: 40
Posts: 432
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Pim Pim used his protected ranking in Bankog and its 1 or 2 weeks before Stokholm open.
kada starpiba is offline  
post #508 of 590 (permalink) Old 08-27-2007, 08:04 AM
on clouds...
 
Sommarsverige's Avatar
 
Join Date: Aug 2003
Location: Valencia forever !
Posts: 13,407
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

Here is a new article about Pim Pims comeback from todays "Expressen"

"Pim-Pim" redo för comeback - i Stockholm
Comebacken kommer allt närmare för Joachim "Pim-Pim" Johansson.
Troligen spelar han spelar i Bangkok om fyra veckor.
- Drömscenariot är att få en turnering i kroppen innan Stockholm Open, säger han.

Stockholm Open spelas om sex veckor.
”Pim-Pim” har anmält sig och det kan bli så att comebacken dröjer ända dit.
Men han har också anmält sig till ATP-turneringen i Bangkok som avgörs två veckor innan Stockholm.
– Jag är inte helt säker på att jag kan spela då. Jag vill känna att jag rent fysiskt kan gå hela vägen om jag ska spela en turnering.
– Men drömscenariot är att jag gör comeback i Bangkok och får en turnering innan Stockholm Open, säger Pim-Pim.
Den här veckan befinner han sig i Göteborg för att träna och sparra.
– Jag går för fullt nu och ska försöka spela mer och mer poäng på träning. Jag är hur sugen som helst på att börja spela tävlingar nu.Pim Pim says that he will for sure play in Stockholm, but his hope is to play one tournament before Stockholm and that would be Bangkok. He is still not 100% sure that he can already play in Bangkok, because he only wants to play that tournament when he also feels that he can go the whole way there.

Pim Pim is in Gothenburg this week and he is practicing very hard. He says he is longing to play tournaments soon again!

Tommy Robredo David Ferrer Pere Riba Fernando Verdasco

Pico Monaco ~ Edu Schwank ~ Stan Wawrinka ~ Dani Gimeno ~ David Marrero ~ Marc Lopez ~ Marco Chiudinelli ~ Marcel Granollers

I miss you on tour, Nors, Bjösse, Simon & Pim Pim
Sommarsverige is offline  
post #509 of 590 (permalink) Old 09-01-2007, 07:20 PM
Registered User
 
misyou25's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Age: 29
Posts: 2,951
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink....56&lpos=rubrik
misyou25 is offline  
post #510 of 590 (permalink) Old 09-04-2007, 01:29 AM
Registered User
 
thiaela's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Location: Brisbane
Posts: 5,562
                     
Re: > Pim Pim News and Articles <

thanks for the news ...

LUCHO HASTA QUEMAR EL ULTIMO CARTUCHO
thiaela is offline  
Reply

Quick Reply
Message:
Options

Register NowIn order to be able to post messages on the MensTennisForums.com forums, you must first register.
Please enter your desired user name, your email address and other required details in the form below.

User Name:
Password
Please enter a password for your user account. Note that passwords are case-sensitive.

Password:


Confirm Password:
Email Address
Please enter a valid email address for yourself.

Email Address:
OR

Log-in

Human Verification

In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.Thread Tools
Show Printable Version Show Printable Version
Email this Page Email this PagePosting Rules  
You may post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome